U ovom delu želimo da Vam skrenemo pažnju na pravilan odabir izolacionih materijala.

1. Ukopane etaže

Kod ukopanih etaža potrebno je voditi računa pre svega oko odabira hidroizolacija kao i zaštite hidroizolacije od oštećenja. Takođe je vrlo bitno uraditi dobru drenažu i predvideti prikupljanje i odvod vode. Kao termoizolacioni materijal preporučuje se XPS koji je otporan na vlagu koja se moze javiti.

Primena Austrothermovih TOP® izolacionih ploča omogućava odličnu termoizolaciju kod podrumskih zidova, ali isto tako i u mehanički visoko opterećenim područjima, kao npr. ispod podrumskih podova.

2. Međuetažne konstrukcije

U međuetažnim konstrukcijama se preporučuje pre svega tvrdo presovana kamena vuna u oznaci KRT(120 kg/m2) jer na ovaj način pored termičke dobijamo i odličnu zvučnu izolaciju što je vrlo bitno za stanbene zgrade.

3. Fasada

Fasada se može uraditi na više načina:

1. Sistem kontaktne fasade (demit fasade) može se odraditi kamenom vunom i to u oznaci KRTF (100 kg/m2) ili KRT (120 kg/m2) ili pak EPS-om(stiroporom). Prednost kamene vune je u boljoj termičkoj i zvučnoj izolaciji kao i daleko većoj paropropusnosti što omogućava bolje provetravanje(disanje) Vaše fasade. Nedostatak je nešto teži rad i veća cena pre svega zbog zahteva za kvalitetnijim pratećim materijalima (lepkom, silikatnim ili silikonskim malterom i sl).
Ukoliko se fasada radi stiroporom preporučujemo fasadni stiropor u oznaci AF zbog bolje paropropusnosti od tvrdih stiropora. Posebno Vam želimo naglasiti da za kontaktne fasade ne koristite XPS (stirodur) kako nebiste ugrozili Vašu fasadu kondenzacijom koja će se javiti zbog izuzetno male paropropusnosti.

2. Sistem ventilirane fasade može se odraditi kamenom vunom tipa KRL(50kg/m2), KRM(60kg/m2) ili KRP(75kg/m2) ili pak staklenom vunom tipa URSA FDP1. Alternativna varijanta je korišćenje stiropora pre svega zbog manje paropropusnosti. Obavezan vazdušni prostor od minimum 4 cm između izolacije i spoljne obloge kako bi se sprečila kondenzacija unutar izolacije.

3. Sistem neventilirane fasade se izvodi istim izolacionim materijalima i za ovaj sistem važe iste sugestije kao i za prethodni. Ovde želimo da naglasimo da se za spoljnu oblogu koriste materijali velike paropropusnosti kako se nebi stvarala vlaga unutar izolacije. Preporučujemo izbegavanje ovakvih sistema izuzev kada je spoljna obloga drvena.

4. Krovovi

1. Sistem ravnih krovova se izvodi primenom kamene vune tipa KRZ(150 kg/m2), KRH(175kg/m2), KRD(200kg/m2) kao termoizolacionog materijala. Ovde želimo naglasiti da posebnu pažnju obratite na izbor hidroizolacije.

2. Sistem kosih krovova se može izvesti primenom različitih izolacionih materijala. Zbog nepostojanja opterećenja na izolaciju nema razloga za postavljane tvrdih izolacionih ploča. Kako bi ste povećali kvalitet izolacije preporučujemo da Vam osnovni kriterjum izbora bude toplotna provodljivost i raspoloživi prostor za postavljanje izolacije. Takođe treba voditi računa da na kosinama izolacija bude samonosiva. Naša preporuka je korišćenje staklene vune u rolnama.

Na ovom primeru krovne konstrukcije vidimo da ispod crepa postoji vazdušni prostor koji treba da obezbedi provetravanje konstrukcije i spreči preterano zagrevanje sekundarnog pokrivača-folije koja mora biti paropropusna i vodonepropusna kako bi spečila prodor vode u slučaju podvejavanja ili pomeranja crepa. Na ovom primeru vidimo i postavljanje izolacije u dva sloja jedan uravan na drugi kako bi se izbegli termo-mostovi. Ispod drugog sloja izolacije postavjamo paronepropusnu foliju-parnu branu koja sprečava izsušivanje izolacije ka unutrašnjim površinama.